Säännöt

1 §. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Keskipohjalaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingissä ja sen lähiympäristössä asuvien keskipohjalaisten ja niiden muodostamien pitäjäyhdistysten yhdyssiteenä, syventää niiden kiintymystä Keski-Pohjanmaahan ja edistää tämän maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä maakunnan ja sen historian tuntemusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä juhlia, avustaa Keski-Pohjanmaata koskevaa tutkimustyötä ja kansantietouden keräämistä, tukee keskipohjalaisten opiskelua sekä maakunnan sivistyslaitoksia ja niiden toimintaa, tekee esityksiä Keski-Pohjanmaan henkisen ja taloudellisen elämän kehittämiseksi sekä ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin maakunnan kehitystä edistäviin toimenpiteisiin. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja muuta omai-suutta, toimenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä.

3 §. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen henkilö, jonka oma tai perheenjä-senen suku on peräisin Keski-Pohjanmaalta tai joka on asunut Keski-Pohjanmaalla, sekä oikeuskelpoinen keskipohjalainen pitäjäyhdistys. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen pöytäkirjaan. Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa tai muutoin ansioituneita keskipohjalaisia.

4 §. VUOSIMAKSU

Vuotuisen jäsenmaksun määrästä päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Syyskokous voi päättää, että yhteisön jäsenmaksu on korkeampi kuin yksityisen henkilön. Syyskokous voi myös päättää kertamaksun, jolla jäsen vapautuu vuotuisesta jäsenmaksuvelvoitteesta.

5 §. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi vuodeksi valitut vähintään kuusi ja enintään kymmenen jäsentä. Hallituksen jäsenistä on vuosittain puolet erovuorossa. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohta-jan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

7 §. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on syyskokouksen valitsemat kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä.

8 §. TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään yksi kuukausi ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

9 §. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla.

10 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen lokamarraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat;
  2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
  3. vahvistetaan seuraavaksi kalenterivuodeksi toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus;
  4. valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle;
  5. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa tai tilintarkastajaa ja kaksi varahenkilöä;
  6. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen helmi-maaliskuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjan tarkastajat;
  2. esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien tai tilintarkastajain lausunto;
  3. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
  4. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai kevätkokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 §. JÄSENEN EROAMINEN YHDISTYKSESTÄ

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyslaissa mainituilla perusteilla. Jäsen on katsottava eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsenmaksu on kahdelta viimeiseltä kalenterivuodelta maksamatta.

12 §. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidetyssä kokouksessa, jolloin päätös on pätevä, jos sitä on kummassakin kokouksessa kannattanut vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen varojen luovuttamisesta yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00