Säännöt

1 §. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Helsingin Keskipohjalaiset ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Helsingissä ja sen lähiympäristössä asuvien keskipohjalaisten ja niiden muodostamien pitäjäyhdistysten yhdyssiteenä, syventää niiden kiintymystä Keski-Pohjanmaahan ja edistää tämän maakunnan henkistä ja taloudellista vaurastumista sekä maakunnan ja sen historian tuntemusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokous-, keskustelu- ja esitelmätilaisuuksia sekä juhlia, avustaa Keski-Pohjanmaata koskevaa tutkimustyötä ja kansantietouden keräämistä, tukee keskipohjalaisten opiskelua sekä maakunnan sivistyslaitoksia ja niiden toimintaa, tekee esityksiä Keski-Pohjanmaan henkisen ja taloudellisen elämän kehittämiseksi sekä ryhtyy muihinkin vastaavanlaisiin maakunnan kehitystä edistäviin toimenpiteisiin.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja muuta omaisuutta, toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan sekä perustaa rahastoja ja säätiöitä.

3 §. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, jonka oma tai perheenjäsenen suku on peräisin Keski-Pohjanmaalta tai joka on asunut Keski-Pohjanmaalla taikka on muutoin kiinnostunut Keski-Pohjanmaasta ja hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä myös oikeuskelpoinen keskipohjalainen pitäjäyhdistys tai yhteisö.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta merkittäväksi yhdistyksen pöytäkirjaan. Yhdistys voi valita kunniajäsenekseen yhdistyksen toiminnassa tai muutoin ansioituneita keskipohjalaisia.

4 §. LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun määrästä päätetään yhdistyksen syyskokouksessa. Syyskokous voi päättää, että yhteisön jäsenmaksu on korkeampi kuin yksityisen henkilön. Syyskokous voi myös päättää kertamaksun, jolla jäsen vapautuu vuotuisesta jäsenmaksuvelvoitteesta.

5 §. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä – kymmenen muuta varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallitus valitsee keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. 

Hallituksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 §. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

7 §.  TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta.

Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

8 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen laatima toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään yksi kuukausi ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9 §. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kullekin jäsenelle lähetetyllä kirjeellä, sähköpostilla tai tekstiviestillä tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotisivuilla.

10 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen syys-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus;
 6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet
 7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja;
 8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen tammi-toukokuussa pidettävässä vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkistajaa, sekä tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajaien lausunto
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen syys- tai vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 60 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

11 §. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen kokous päättää yhdistyksen varojen luovuttamisesta yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.
Yhdistyksen viimeinen kokous päättää myös yhdistyksen omaisuuden siirtämisestä jonkun oikeuskelpoisen yhteisön hallintaan.

Nimike lisätty ostoskoriin.
0 nimikettä - 0,00